การประชุมขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567ครั้งที่ 2/2567

7 มี.ค. 67 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.คมวุฒิ จองบุญวัฒนา ผกก.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency…

Read More

ผู้กำกับการ ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพ ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy)

1 ก.พ. 2567 ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพ พ.ต.อ.คมวุฒิ จองบุญวัฒนา ผกก.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และประกาศเจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No…

Read More

พ.ต.อ.คมวุฒิ จองบุญวัฒนา ผกก.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 อบรม ชี้แจงและกำชับการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจในสังกัด เพื่อรักษาจริยธรรม และ จรรยาบรรณของตำรวจ

วันที่ 25 ม.ค. 67 เวลา 16.30 น. พ.ต.อ.คมวุฒิ จองบุญวัฒนา ผกก.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 อบรม ชี้แจงและกำชับการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจในสังกัด เพื่อรักษาจริยธรรม…

Read More

ผู้กำกับการ ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพ บก.ตม.2 ชี้แจงและให้ข้อมูลการประเมิน ITA นโยบาย No Gift Policy แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วย

วันที่ 6 ก.พ. 2567 พ.ต.อ.คมวุฒิ จองบุญวัฒนา ผกก.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 ประชุมชี้แจ้งและให้ข้อมูลการประเมิน ITA แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และมอบนโยบาย No Gift…

Read More

การประชุมคณะทำงานติดตามผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของ สตม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

8 ก.พ.67 เวลา 10.00 น. พ.ต.ท.หญิง พีรญา พูลผล รอง ผกก.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ…

Read More

การประชุมขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567ครั้งที่ 1/2567

19 ม.ค. 67 เวลา 14.00 น. พ.ต.อ.คมวุฒิ จองบุญวัฒนา ผกก.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency…

Read More

ประชาสัมพันธ์ “ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT)”

ประชาสัมพันธ์ “ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)” เพื่อให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของ ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานดอนเมือง ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานดอนเมือง ขอประชาสัมพันธ์ “ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก…

Read More