O2 อำนาจหน้าที่และพื้นที่รับผิดชอบ

อำนาจหน้าที่ ด่าน ตม.ทอ.ดอนเมือง บก.ตม.2


ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าวกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์และกฎหมายอื่นที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรับผิดชอบในเขตพื้นที่ท่าอากาศยานกรุงทพหรือตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด

ภารกิจหลัก : สกัดกั้นและป้องกันปราบปรามบุคคลไม่พึงประสงค์ ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในประเทศไม่ให้เข้ามาในราชอาณาจักรทางด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสากลในสังกัดกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2

ภารกิจรอง : สนับสนุนการอำนวยความสะดวกในพิธีการคนเข้าเมืองตามกฎหมายแก่ชาวต่างชาติในการเดินทางเข้า – ออกราชอาณาจักรทางด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสากลในสังกัดกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 เพื่อส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวและการลงทุนระหว่างประเทศของรัฐบาล

ภารกิจ

1. งานตรวจตราและดำเนินการจับกุมผู้กระทำผิดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานดอนเมือง กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 เพื่อป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง
2. งานสืบสวนและปราบปรามผู้กระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าวกฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และกฎหมายอื่นที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรับผิดชอบตลอดจนความผิดอาญาอื่นที่เกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวข้อง
3. ประมวลผลการจับกุมผู้กระทำผิดที่อยู่ในความรับผิดชอบตามกฎหมายเข้าเมือง
4. งานกิจการพิเศษ
5. งานตรวจสอบหนังสือเดินทาง
6. งานตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (APPS)

อำนาจหน้าที่

1. งานอำนวยการ
มีหน้าที่ปฎิบัติงานด้านงานธุรการและงานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร์ งานการเงิน งานงบประมาณ งานส่งกำลังบำรุง งานสวัสดิการ งานอำนวยการและงานเลขานุการ งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร งานศึกษาอบรม/โครงการต่าง ๆ งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานข้อมูลสถานภาพกำลังพลของข้าราชการในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวกับฐานข้อมูลกำลังพลกลางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลสถานภาพกำลังพลในความรับผิดชอบเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย งานคดีและวินัย งานนิติกร และงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2. งานตรวจคนและยานพาหนะขาเข้า
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจบุคคลและยานพาหนะที่เข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และกฎหมายอื่นที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรับผิดชอบ ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานดอนเมือง โดยปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้
(1) งานตรวจบุคคลและยานพาหนะที่เข้ามาในราชอาณาจักร                             
(2) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3. งานตรวจคนและพาหนะขาออก
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจบุคคลและยานพาหนะที่จะออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และกฎหมายอื่นที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรับผิดชอบ ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานดอนเมือง โดยปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
(1) งานตรวจบุคคลและยานพาหนะที่จะออกไปนอกราชอาณาจัก
(2) งานดำเนินการอนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอี                            
(3) งานเปรียบเทียบปรับกรณีอยู่ในราชอาณาจักร โดยการอนุญาตสิ้นสุด                             
(4) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

4. งานตรวจลงตรา
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจลงตราให้กับคนต่างด้าว ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานดอนเมือง ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
(1) งานตรวจลงตรา                             
(2) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

5. งานพิธีการเข้าเมือง
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจบุคคลและยานพาหนะที่ผ่านราชอาณาจักรงานตรวจบุคคลสำคัญและคนอพยพที่เข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร และงานพิธีการเข้าเมือง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และกฎหมายอื่นที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรับผิดชอบ ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานดอนเมือง  โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
(1) งานถวายการอำนวยความสะดวกด้านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองถวายพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ในการเสด็จพระราชดำเนินระหว่างประเทศ
(2) งานตรวจบุคคลและยานพาหนะที่ผ่านราชอาณาจักร และการตรวจบุคคลและยานพาหนะส่วนบุคคลที่เข้า – ออกราชอาณาจักร
(3) งานตรวจบุคคลสำคัญและคนอพยพที่เข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร
(4) งานดำเนินการเกี่ยวกับคนต่างด้าวที่มีลักษณะต้องห้ามและคนอพยพที่เข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร
(5) งานดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานตนของคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรได้ชั่วคราว
(6) งานตรวจสอบเอกสารที่ส่วนราชการต่าง ๆ มอบหมาย ในหน้าที่ของการตรวจบุคคลที่เดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร
(7) ประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล หรือสายการบินที่ต้องดำเนินการกับคนต่างด้าวในความรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
(8) งานดำเนินการให้เจ้าของหรือผู้คุมพาหนะนำคนต่างด้าวที่ต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรออกไปนอกราชอาณาจักร
(9) ดำเนินการพิจารณาทบทวนคำสั่งการปฏิเสธบุคคลต้องห้าม และงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

6. งานสืบสวนปราบปราม                        
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสืบสวนงานป้องกันปราบปรามผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และกฎหมายอื่นที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรับผิดชอบตลอดจนความผิดอาญาอื่นที่เกี่ยวเนื่อง หรือเกี่ยวพันกันในเขตพื้นที่รับผิดชอบ งานบริการคนเข้าเมือง งานกิจการพิเศษ งานห้องกัก และงานตรวจสอบหนังสือเดินทาง โดยปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
(1) งานตรวจตราและดำเนินการจับกุมผู้กระทำผิดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานดอนเมือง รวมทั้งช่องทางเพื่อป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง
(2) งานสืบสวนและปราบปรามผู้กระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และกฎหมายอื่นที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรับผิดชอบตลอดจนความผิดอาญาอื่นที่เกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวพันกัน
(3) งานประมวลผลการจับกุมผู้กระทำผิดที่อยู่ในความรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และกฎหมายอื่นที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรับผิดชอบ
(4) งานกิจการพิเศษ
(5) งานตรวจสอบหนังสือเดินทาง
(6) งานการข่าว
(7) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

7. งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(1) เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ เพื่อใช้สนับสนุน วางแผน บริหารจัดการด้านการตรวจอนุญาต และอำนวยความสะดวกผู้โดยสาร และด้านป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ของด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานดอนเมือง กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๒ โดยรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ในการประมวลผล เพื่อให้ได้สารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผน การควบคุม และการประเมินผลการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ  และให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือส่วนราชการต่าง ๆ ที่สอบถามข้อมูล ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(2)  จัดทำข้อมูลรายงานสถิติเกี่ยวกับงานด้านต่าง ๆ ของด่าน ตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานดอนเมือง เป็นประจำวัน ประจำเดือน และประจำปี พร้อมทั้งศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบการนำเสนอข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา และจัดทำการนำเสนอรายงานในรูปแบบ POWER POINT หรือรูปแบบอื่นให้แก่ผู้บังคับบัญชา
(3) ดำเนินการจัดหาเครื่องอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงานและเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ต้องใช้เกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์ ตลอดจนการจัดเตรียมและดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องประชุม และดูแลควบคุมระบบการประชุมทางไกล VDO Conference ของด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานดอนเมือง ในการประชุมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ
(4) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบแก้ไขปัญหาต่างๆ ของระบบสารสนเทศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (PIBICS) และระบบการตรวจพิสูจน์บุคคลโดยเทคโนโลยี Biometrics (ลายนิ้วมือและภาพถ่ายใบหน้า) รวมทั้ง สำรวจและรวบรวมปัญหาข้อขัดข้องของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ใช้งานตรวจหนังสือเดินทางและลักษณะงานอื่น เสนอผู้บังคับบัญชา
(5) ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สื่อมัลติมีเดีย อินโฟกราฟิก (Infographics) แผ่นพับ โปสเตอร์ ฯลฯ รวมทั้งจัดทำและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วย เพื่อใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ของด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานดอนเมือง
(6) ควบคุม กำกับ ดูแล ศูนย์ปฏิบัติการ ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานดอนเมือง ให้มีความพร้อมในการรวบรวมและรับ – ส่ง ข้อมูลข่าวสาร และการจัดทำข้อเสนอประกอบการพิจารณา เพื่อเป็นเครื่องมือของผู้บังคับบัญชาในการขับเคลื่อนติดตามการปฏิบัติงาน โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ พร้อมทั้ง วางระบบ เครื่องมือ อุปกรณ์การประชุม ระบบการประชุมทางไกลและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
(7) ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่งานต่าง ๆ ตลอดจนดูแลแก้ไขปัญหาที่เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โปรแกรมและเครือข่าย เพื่อให้แต่ละงานต่างสามารถใช้เทคโนโลยี ในการปฏิบัติงานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(8) งานจัดเก็บและควบคุมบัตรขาเข้า บัตรขาออก (บัตร ตม 6)
(9) งานธุรการและสารบรรณ รวมทั้งงานประชุมที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่รับผิดชอบ
(10) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

พื้นที่รับผิดชอบ


พื้นที่รับผิดชอบ

ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานดอนเมือง กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2
พื้่นที่รับผิดชอบ : พื้นที่ท่าอากาศยานดอนเมือง แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พื้นที่รับผิดชอบ : ท่าอากาศยานดอนเมือง จัดทำเมื่อ 1 ก.พ.2567