O4 ข้อมูลการติดต่อ ช่องทางการถาม-ตอบ และการรับฟังความคิดเห็น

ข้อมูลการติดต่อ


ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานดอนเมือง กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2
ที่อยู่ : ท่าอากาศยานดอนเมือง 222 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทร. : 02-535-1029
Email[email protected]

 • งานตรวจผู้โดยสารขาเข้า : 
  ตรวจอนุญาตผู้โดยสารเดินทางเข้าราชอาณาจักร 
  โทร. 02-535-3187
 • งานตรวจผู้โดยสารขาออก : 
  ตรวจอนุญาตผู้โดยสารเดินทางออกราชอาณาจักร 
  โทร. 02-535-1327
 • งานตรวจลงตรา : 
  ตรวจลงตราการท่องเที่ยวประเภท 15 วัน (Visa on Arrival) 
  โทร. 02-535-1071
 • งานพิธีการเข้าเมือง : 
  ตรวจอนุญาตผู้โดยสารเที่ยวบินพิเศษ ผู้โดยสารถูกส่งกลับจากต่างประเทศ และผลักดันออกนอกราชอาณาจักร 
  โทร. 02-535-1361
 • งานสืบสวนปราบปราม :
  โทร. 02-535-1783
 • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ :
  โทร. 02-535-1290
 • งานอำนวยการ : 
  งานธุรการ ติดต่อประสานงาน 
  โทร. 02-535-1029

แผนที่ตั้ง ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานดอนเมือง


ช่องทางการถาม-ตอบ และการรับฟังความคิดเห็น


ถาม-ตอบ ผ่าน Facebook Messages

ช่องทางการถาม-ตอบ/รับฟังความคิดเห็น