การประชุมคณะทำงานติดตามผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของ สตม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

8 ก.พ.67 เวลา 10.00 น. พ.ต.ท.หญิง พีรญา พูลผล รอง ผกก.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของ สตม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่าน ระบบ Video Conference ณ ห้อง ศปก. ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 โดยมี พล.ต.ต.มานัด ศรีวงษา รอง ผบช.สตม. เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของ แต่ละหน่วยตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดและกำชับให้ผู้บังคับบัญชาติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ