O17 ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti- Bribery Policy)

ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy)