ประชาสัมพันธ์ “ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT)”

ประชาสัมพันธ์ “ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)” เพื่อให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของ ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานดอนเมือง ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานดอนเมือง ขอประชาสัมพันธ์ “ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)” เพื่อให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานดอนเมือง ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เพื่อเป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตาม QR Code ด้านล่างนี้) ซึ่งช่วงระยะเวลาการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกของด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานดอนเมือง คือ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อของด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานดอนเมือง ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) คือ แบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงาน

ขั้นตอนการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) มีดังต่อไปนี้

1. นำมือถือสแกน QR Code ที่ปรากฏด้านล่าง หรือ

2. เข้าผ่านลิงค์ https://itap.nacc.go.th/s/F21706440