O3 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1.พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
กฎกระทรวง
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
กฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
กฎกระทรวง ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
กฎกระทรวง ฉบับที่ 30 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเว้น และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา พ.ศ. 2545
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเว้น และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเว้น และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเว้น และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเว้น และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
กฎกระทรวงกำหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และวิธีการขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก และการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม พ.ศ. 2559
กฎกระทรวงกำหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และวิธีการขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก และการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
กฎกระทรวงกำหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และวิธีการขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก และการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
กฎกระทรวงกำหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และวิธีการขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก และการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
กฎกระทรวงกำหนดโรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร พ.ศ. 2563
กฎกระทรวงกำหนดโรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
ประกาศกระทรวงมหาดไทยกำหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางอนุญาต
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางให้บุคคลเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรและกำหนดให้บุคคลหรือพาหนะที่จะเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางให้บุคคลเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรและกำหนดให้บุคคลหรือพาหนะที่จะเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (ฉบับที่ 2)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางให้บุคคลเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรและกำหนดให้บุคคลหรือพาหนะที่จะเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (ฉบับที่ 3)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางให้บุคคลเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรและกำหนดให้บุคคลหรือพาหนะที่จะเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (ฉบับที่ 4)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางให้บุคคลเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรและกำหนดให้บุคคลหรือพาหนะที่จะเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (ฉบับที่ 5)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางให้บุคคลเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรและกำหนดให้บุคคลหรือพาหนะที่จะเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (ฉบับที่ 6)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางให้บุคคลเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรและกำหนดให้บุคคลหรือพาหนะที่จะเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (ฉบับที่ 7)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางให้บุคคลเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรและกำหนดให้บุคคลหรือพาหนะที่จะเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (ฉบับที่ 8)
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับ Visa on Arrival
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองในการขอรับ การตรวจลงตรา
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองในการขอรับการตรวจลงตรา (ฉบับที่ 2)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองในการขอรับการตรวจลงตรา (ฉบับที่ 3)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองในการขอรับการตรวจลงตรา (ฉบับที่ 4)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองในการขอรับการตรวจลงตรา (ฉบับที่ 5)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองในการขอรับการตรวจลงตรา (ฉบับที่ 6)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองในการขอรับการตรวจลงตรา (ฉบับที่ 7)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองในการขอรับการตรวจลงตรา (ฉบับที่ 8)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองในการขอรับการตรวจลงตรา (ฉบับที่ 9)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวจะขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง
ประกาศกระทรวงมหาดไทยกำหนดรายชื่อประเทศกลุ่มที่ได้รับยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยว (ผ.30)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา และให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกินสามสิบวัน
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา และให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกินสามสิบวัน (ฉบับที่ 2)
ประกาศกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 7)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 8)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 10)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 11)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดจำนวนเงินให้คนต่างด้าวต้องมีติดตัวในขณะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษโดยได้รับยกเว้นการยื่นรายการตามแบบรายการของคนต่างด้าวซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร (ตม.6)
คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตามมาตรา 16
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 375/2523 เรื่อง กำหนดแนวทางในการพิจารณาสั่งห้ามมิให้บุคคลต่างด้าวที่มีลักษณะเป็นฮิปปี้เข้ามาในราชอาณาจักร
คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ 1/2558 เรื่อง การไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักร
ระเบียบสำนักงานตารวจแห่งชาติ ว่าด้วย การพิสูจน์สัญชาติ พ.ศ. 2557
ระเบียบสำนักงานตารวจแห่งชาติ ว่าด้วยการแจ้งการเปลี่ยนที่พักอาศัย การย้ายที่พักอาศัย การเดินทางไปอยู่ต่างจังหวัดเกินยี่สิบสี่ชั่วโมง และการอยู่ในราชอาณาจักรเกินเก้าสิบวันของ คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
ระเบียบสำนักงานตารวจแห่งชาติ ว่าด้วยการแจ้งของเจ้าบ้าน เจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรมซึ่งรับคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเข้าพักอาศัย
ระเบียบสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจลงตราและการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง วิธีปฏิบัติในการอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
คำสั่งสำนักงานตารวจแห่งชาติ และคำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกี่ยวกับการขออยู่ต่อ
สั่งสำนักงานตารวจแห่งชาติ ที่ 542/2566 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งสำนักงานตารวจแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณากรณีคนต่างด้าวขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 26 กันยายน 2566
คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 242/2566 เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 27 กันยายน 2566
คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 243/2566 เรื่อง การมอบอำนาจในการพิจารณา คนต่างด้าวขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 27 กันยายน 2566
คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกี่ยวกับการตรวจลงตราและการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 41/2566 เรื่อง การตรวจลงตราและการเปลี่ยน ประเภทการตรวจลงตราให้กับคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 53/2566 เรื่อง มอบหมายหน่วยงานรับคำขอและพิจารณาสั่งการและกำหนดแนวทางในการตรวจลงตราและการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 97/2566 เรื่อง วิธีการแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวเมื่ออยู่ในราชอาณาจักรเกินเก้าสิบวันทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 3 เมษายน 2566
คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 98/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาให้ คนต่างด้าวใช้ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (Automatic Channel) ลงวันที่ 3 เมษายน 2566
คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 322/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณา ให้คนต่างด้าวใช้ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (Automatic Channel) ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2566
คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 100/2566 เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ออกหนังสือสำคัญประจำตัวผู้ควบคุมพาหนะและคนประจำพาหนะ (ตม.1) ลงวันที่ 3 เมษายน 2566
คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 102/2566 เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อรับการรักษาพยาบาลและผู้ติดตามอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวไม่เกินเก้าสิบวัน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3 เมษายน 2566
คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 104/2566 เรื่อง กำหนดรายการข้อมูลที่พัก (Accommodation) หรือสถานที่อยู่ในประเทศไทย (Place of stay in Thailand) เพื่อให้ คนต่างด้าวแจ้งล่วงหน้าโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 3 เมษายน 2566
คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 105/2566 เรื่อง วิธีการยื่นรายการบุคคลต่างด้าวซึ่ง เดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร (แบบ ตม.6) ทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 3 เมษายน 2566
คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 108/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการ คัดกรองและตรวจสอบเอกสารล่วงหน้าสำหรับคนต่างด้าวผู้ยื่นคำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Extension of Temporary Stay in The Kingdom : e – Extension) ลงวันที่ 3 เมษายน 2566
คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 109/2566 เรื่อง กำหนดรายการข้อมูลสำหรับฐานข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร (Passenger Name Record : PNR) เพื่อใช้ในการรายงานอากาศยานทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 3 เมษายน 2566

2.กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. 2493
พระราชกำหนดว่าด้วยการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการคัดกรองคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรและไม่สามารถเดินทางกลับประเทศ
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556
พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทาให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565
พระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการหรือหน่วยงานอย่างอื่น หรือในระดับต่ำลงไป ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ