ประวัติด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานดอนเมือง

ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานดอนเมือง กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง2

ท่าอากาศยานดอนเมือง (ชื่อเดิมคือ ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงเทพ) หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า สนามบินดอนเมือง ตั้งอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง ทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร เปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2457

โดยปิดตัวลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2549 ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิดใช้งานเป็นท่าอากาศยานนานาชาติหลัก และยกเลิกเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ท่าอากาศยานกรุงเทพมหานคร โดย กำลังพลด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพทั้งหมด ได้ถูกโอนย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
สนามบินดอนเมืองถูกเปลี่ยนเป็นสถานที่ซ่อมเครื่องบิน ฝึกบิน และสำหรับจอดเครื่องบินส่วนตัวของบุคคลสำคัญ

เดิม ตาม พ.ร.ฎ. แบ่งส่วนราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และประกาศกระทรวงมหาดไทย ลง 29 กันยายน 2549 ได้จัดตั้งขึ้นเป็น “ฝ่าย ตม.1 ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.ทอช.” โดยมีผู่บังคับบัญชา ระดับ ผู้กำกับการ เป็นหัวหน้า

    พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 และประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่     7 กันยายน 2552 ได้ปรับโครงสร้างใหม่โดยเปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพมหานคร “ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ ” สังกัด บก.ตม.2 สตม.โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับ ผู้กำกับการ เป็นหัวหน้าสถานที่ตั้งอยู่ภายในท่าอากาศยานดอนเมือง ระหว่างประเทศอาคาร 1

ต่อมา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ท่าอากาศยานกรุงเทพ ได้กลับมาเปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จึงได้กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมือง เพื่อประจำ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง แต่ยังคงใช้ชื่อ ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพ ตามเดิม

ในขณะที่หน่วยงานอื่นในท่าอากาศยานดอนเมือง เช่น ด่านศุลกากร ด่านควบคุมโรค ด่านตรวจแรงงานฯ ได้เปลี่ยนชื่อหน่วยเป็นด่านดอนเมืองตามชื่อท่าอากาศยานทุกหน่วยแล้ว ทั้งนี้ สมาคมขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA Airport code) กำหนดรหัสท่าอากาศยานดอนเมืองว่า DMK ในส่วนของ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกำหนดว่า BKK ทำให้ผู้โดยสารโดยเฉพาะชาวต่างชาติเกิดความสับสนและเข้าใจว่า BKK คือ ท่าอากาศยานกรุงเทพ ซึ่งไปพ้องกับชื่อ ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพ

ต่อมาในปี 2565 มี พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ 2565 โดย สตม. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ 0029.115/3772 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง การจัดทำกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการหรือหน่วยงานอย่างอื่นหรือในระดับต่ำลงไป ตามพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 ให้หน่วยดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในส่วนของรายละเอียดหน้าที่และอำนาจให้เหมาะสม

พ.ต.อ.คมวุฒิ จองบุญวัฒนา ผกก.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ จึงได้เสนอขอเปลี่ยนชื่อหน่วยเป็นด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานดอนเมือง ( ด่าน ตม.ทอ.ดอนเมือง ) ให้สอดคล้องกับชื่อท่าอากาศยานและรหัสของ ท่าอากาศยาน ตามหลักสากลรวมถึงเป็นแนวทางเดียวกันกับหน่วยงานอื่นใน ท่าอากาศยานดอนเมือง ต่อไป

ต่อมา มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2567 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นหรือระดับต่ำลงไปในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2567 โดยเปลี่ยนชื่อหน่วยจาก ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานกรุงเทพ เป็น ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยาน ดอนเมือง ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป