ประกาศกฎกระทรวง เปลี่ยนชื่อหน่วยราชการเป็น “ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานดอนเมือง”

ตาม กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการหรือหน่วยงานอย่างอื่น หรือในระดับต่ำลงไป ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2567 ลงวันที่ 22 มี.ค. 2567 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ และมีผลให้ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพ(เดิม) ได้รับการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น “ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานดอนเมือง” โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. 2567 เป็นต้นไป