การประชุมขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567ครั้งที่ 2/2567

7 มี.ค. 67 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.คมวุฒิ จองบุญวัฒนา ผกก.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้อง ศปก. ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 โดยมีคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และดูแลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 ร่วมกันหารือ วางแผนดำเนินการตามกรอบ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ