Headlines

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


[O1],[O2],[O3],[O4],[O5],[O6],[O7],[O8],[O9],[O10],[O11],[O12],[O13],[O14],[O15],[O16],[O17],[O18],[O19],[O20],[O21],[O22],[O23],[O24]


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต


กลับด้านบน