วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2


วิสัยทัศน์ (VISION)

“เป็นหน่วยงานด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานนานาชาติที่ทันสมัย และ

ได้รับความเชื่อมั่นจากนานาชาติ ภายใต้หลักความมั่นคงของราชอาณาจักรและ

การอำนวยความสะดวกที่มีประสิทธิภาพตามหลักสากล


ค่านิยม (CORE VALUES)

1) เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจคัดกรองคนต่างด้าว เพื่อความมั่นคงและ

    ความสงบเรียบร้อยของประเทศ

2) พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีศักยภาพ มีทักษะในงานที่รับผิดชอบอย่าง

    โดดเด่น

3) มุ่งเน้นการปฏิบัติงานตรวจคนเข้าเมืองให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างภาพลักษณ์

    ที่ดีให้แก่หน่วยงาน ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและการลงทุนภายใต้บริบทของ

    ความมั่นคง

4) กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (SOP) ในทุกสายงาน


พันธกิจ (MISSION)

“มุ่งมั่นพัฒนา ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยยึดหลักความมั่นคง

ตามมาตรฐานสากล”