ผู้กำกับการ ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพ ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy)

1 ก.พ. 2567 ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพ พ.ต.อ.คมวุฒิ จองบุญวัฒนา ผกก.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และประกาศเจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No gift Policy) เพื่อเป็นแนวทางแก่ข้าราชการตำรวจด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และเพื่อเป็นแนวทางป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม การรับสินบน ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่