O23 มาตรการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน ITA ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานดอนเมือง


ผกก. ด่าน ตม.ทอ.ดอนเมือง ชี้แจงให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมิน ITA ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในหน่วยงาน


มาตรการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


การมีส่วนร่วมของหัวหน้าหน่วยเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน