O18 การมีส่วนร่วมของหัวหน้าด่านตรวจคนเข้าเมือง

การมีส่วนร่วมของหัวหน้าหน่วยในการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส และการต่อต้านทุจริต/ต่อต้านการรับสินบนในหน่วยงาน


ข่าวกิจกรรมของหัวหน้าหน่วย : ผกก.ด่าน ตม.ทอ.ดอนเมือง บก.ตม.2