O24 การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

กิจกรรมที่ดำเนินการ


  • แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อขับเคลื่อน กำกับ ติดตามเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  • ประชุมขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผลการดำเนินการตามมาตรการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน/One Stop Service

จุดบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน/ชาวต่างชาติ

LINE_ALBUM_งานขาออก_๒๔๐๔๐๗_1
LINE_ALBUM_งานขาเข้า_๒๔๐๔๐๗_1
LINE_ALBUM_งานตรวจลงตรา_๒๔๐๔๐๗_1
LINE_ALBUM_ป้ายอื่นๆ_๒๔๐๔๐๗_1
previous arrow
next arrow

ป้ายพันธะสัญญา/ขั้นตอนการให้บริการ
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

LINE_ALBUM_งานพิธีการ_๒๔๐๔๐๗_1
LINE_ALBUM_งานพิธีการ_๒๔๐๔๐๗_2
LINE_ALBUM_งานพิธีการ_๒๔๐๔๐๗_3
LINE_ALBUM_งานขาเข้า_๒๔๐๔๐๗_1
LINE_ALBUM_งานขาเข้า_๒๔๐๔๐๗_3
LINE_ALBUM_งานขาออก_๒๔๐๔๐๗_1
LINE_ALBUM_งานตรวจลงตรา_๒๔๐๔๐๗_1
LINE_ALBUM_งานตรวจลงตรา_๒๔๐๔๐๗_2
LINE_ALBUM_งานสืบ_๒๔๐๔๐๗_1
LINE_ALBUM_งานสืบ_๒๔๐๔๐๗_2
previous arrow
next arrow

ป้ายประชาสัมพันธ์ Download คู่มือการให้บริการ/การขออนุญาตทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

LINE_ALBUM_ป้ายอื่นๆ_๒๔๐๔๐๗_7
LINE_ALBUM_ป้ายอื่นๆ_๒๔๐๔๐๗_2
LINE_ALBUM_ป้ายอื่นๆ_๒๔๐๔๐๗_1
LINE_ALBUM_ป้ายอื่นๆ_๒๔๐๔๐๗_3
LINE_ALBUM_ป้ายอื่นๆ_๒๔๐๔๐๗_4
previous arrow
next arrow

ป้ายประชาสัมพันธ์จุดบริการ/อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน/ชาวต่างชาติ

LINE_ALBUM_ป้ายอื่นๆ_๒๔๐๔๐๗_3
LINE_ALBUM_งานขาเข้า_๒๔๐๔๐๗_2
LINE_ALBUM_ป้ายอื่นๆ_๒๔๐๔๐๗_1
LINE_ALBUM_ป้ายอื่นๆ_๒๔๐๔๐๗_2
LINE_ALBUM_ป้ายอื่นๆ_๒๔๐๔๐๗_4
previous arrow
next arrow

ป้าย No Gift Policy
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

LINE_ALBUM_ป้ายอื่นๆ_๒๔๐๔๐๗_2
LINE_ALBUM_ป้ายอื่นๆ_๒๔๐๔๐๗_1
LINE_ALBUM_ป้ายอื่นๆ_๒๔๐๔๐๗_3
LINE_ALBUM_ป้ายอื่นๆ_๒๔๐๔๐๗_4
LINE_ALBUM_ป้ายอื่นๆ_๒๔๐๔๐๗_5
LINE_ALBUM_ป้ายอื่นๆ_๒๔๐๔๐๗_6
previous arrow
next arrow

การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก
การให้บริการประชาชน/ชาวต่างชาติ

LINE_ALBUM_งานตรวจลงตรา_๒๔๐๔๐๗_1
LINE_ALBUM_งานขาเข้า_๒๔๐๔๐๗_1
LINE_ALBUM_งานขาออก_๒๔๐๔๐๗_1
LINE_ALBUM_งานตรวจลงตรา_๒๔๐๔๐๗_2
LINE_ALBUM_งานพิธีการ_๒๔๐๔๐๗_1
LINE_ALBUM_งานพิธีการ_๒๔๐๔๐๗_2
LINE_ALBUM_งานสืบ_๒๔๐๔๐๗_1
LINE_ALBUM_ป้ายอื่นๆ_๒๔๐๔๐๗_1
LINE_ALBUM_ป้ายอื่นๆ_๒๔๐๔๐๗_2
previous arrow
next arrow
  • การปรับปรุง และจัดทำเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ (OIT)

1) ผกก.ด่าน ตม.ทอ.ดอนเมือง มอบหมายให้ ร.ต.อ.พินิจ กองแก้ว ตำแหน่ง รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.ดอนเมือง บก.ตม.2 เป็นผู้ดูแลจัดทำเว็บไซต์/ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ตามข้อสั่งการในประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และดูแลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 19 ม.ค.2567 ณ ห้อง ศปก. ด่าน ตม.ทอ.ดอนเมือง บก.ตม.2

2) ร.ต.อ.พินิจ กองแก้ว เข้าร่วมกิจกรรม Clinic ITA 2024 ครั้งที่ 1 ผ่าน ระบบ Zoom เมื่อวันที่ 9 ก.พ.2567

3) ร.ต.อ.พินิจ กองแก้ว เข้าร่วมกิจกรรม Clinic ITA 2024 ครั้งที่ 2 ผ่าน ระบบ Zoom เมื่อวันที่ 12 มี.ค.2567

  • การประชุมกำกับติดตามเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ผกก.ด่าน ตม.ทอ.ดอนเมือง บก.ตม.2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และดูแลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ (OIT)


แบบรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน