ความสำเร็จในการดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืน

ความสำเร็จในการดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืน บ้านทุ่งแม่บัวของสถานีตำรวจภูธรคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้นโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกันค้นหาผู้ติดยาเสพติดจากในชุมชนนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 16 คน สามารถเลิกยาเสพติดได้อย่างเด็ดขาด เป็นความภาคภูมิใจของพ่อแม่ พี่น้อง ในชุมชนที่ได้ลูกหลานกลับคืนสู่อ้อมกอดและเป็นที่ยอมรับของสังคม