#ผู้บังคับบัญชา# ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ