O7 คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่

คู่มือการปฏิบัติหน้างานสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
คู่มือการปฏิบัติงาน IMM108 Think fast talk smart (2556)
รูปแบบมาตรฐานการปฏิบัติ (Standard Operation Procedures : SOPs) ภายใต้ New Normal
คู่มือปฏิบัติงาน Immigration 24/7
มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจคนเข้าเมืองทางอากาศ
(STANDARD OPERATION PROCEDURES)
มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจบุคคลและยานพาหนะ “ขาเข้า”
มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจบุคคลและยานพาหนะ “ขาออก”
มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจลงตรา
มาตรฐานการปฏิบัติงานพิธีการเข้าเมือง
มาตรฐานการปฏิบัติงานสืบสวนปราบปราม
มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (APPS)
มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจคนเข้าเมืองทางอากาศ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2