Headlines

อำนาจหน้าที่และพื้นที่รับผิดชอบ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานตรวจบุคคลและยานพาหนะที่เข้าออกและผ่านราชอาณาจักร งานบุคคลสำคัญและคนอพยพเข้าเมือง สืบสวนปราบปรามผู้กระทำความผิด เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยทะเบียนคนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และกฎหมายอื่นที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรับผิดชอบ


อำนาจหน้าที่ของด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าวกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์และกฎหมายอื่นที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรับผิดชอบในเขตพื้นที่ท่าอากาศยานกรุงทพหรือตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด

ภารกิจหลัก : สกัดกั้นและป้องกันปราบปรามบุคคลไม่พึงประสงค์ ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในประเทศไม่ให้เข้ามาในราชอาณาจักรทางด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสากลในสังกัดกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2

ภารกิจรอง : สนับสนุนการอำนวยความสะดวกในพิธีการคนเข้าเมืองตามกฎหมายแก่ชาวต่างชาติในการเดินทางเข้า – ออกราชอาณาจักรทางด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสากลในสังกัดกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 เพื่อส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวและการลงทุนระหว่างประเทศของรัฐบาล

อำนาจหน้าที่

1. งานตรวจตราและดำเนินการจับกุมผู้กระทำผิดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 เพื่อป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง

2. งานสืบสวนและปราบปรามผู้กระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าวกฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และกฎหมายอื่นที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรับผิดชอบตลอดจนความผิดอาญาอื่นที่เกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวข้อง

3. ประมวลผลการจับกุมผู้กระทำผิดที่อยู่ในความรับผิดชอบตามกฎหมายเข้าเมือง

4. งานกิจการพิเศษ

5. งานตรวจสอบหนังสือเดินทาง

6. งานตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (APPS)